piątek, 7 września 2012

TRUDNE POCZĄTKI...

"Puchatek spojrzał na obydwie łapki. 
Wiedział, że jedna z nich jest prawa, 
i wiedział jeszcze, że kiedy już się ustaliło,
 która z nich jest prawa, to druga była lewą, 
ale nigdy nie wiedział, jak zacząć."

Alan Alexander Milne, "Kubuś Puchatek"
     Ludzie mówią, że najtrudniejsze zawsze są początki... jednak moja przygoda z Pluszowymi Misiami zaczęła się już wiele lat temu, kiedy zaczynałam je kolekcjonować. Nie pamiętam kiedy to dokładnie było... jakieś 11... 12...a może 13 lat temu, kiedy obejrzałam w TV program o ludziach, którzy poświęcili tym niezwykłym zabawkom całe swoje życie, stając się z czasem największymi kolekcjonerami Pluszowych Misiów na świecie. Pomyślałam wtedy, że to fantastyczna idea. To tak jakby eliksir młodości, który pozwala nam zachować w sobie trochę z dziecka.

Translate:
People say that the hardest part is always the beginning ... However, my experience with plush Bears began many years ago when I started collecting them. I do not remember exactly when it was ... a 11th .. 12th .. maybe 13 years ago, when I watched a TV program about people who have given this unusual toys all your life, becoming in time Teddy Bears biggest collectors in the world. And I thought it was a fantastic idea. It's like the elixir of youth, which allows us to keep a little of the baby.


    No i stało się... moja kolekcja została otwarta i powiększa się do dziś... Zawsze miałam w sobie coś z natury kolekcjonera. Zbierałam wcześniej znaczki, pocztówki, obrazki świętych, porcelanowe lalki, jednak żadna z tych kolekcji nie przetrwała próby czasu, oprócz Misiów rzecz jasna :) Pierwszą i chyba najwierniejszą osobą, która od samego początku wspierała tę pasję jest Moja Mama, która zawsze, w miarę możliwości starała się wspierać mnie w moich pasjach. Dziś sama przyznaje jednak, że Misie wciągnęły ją jednak najbardziej. To chyba dowodzi, że każdy z nas, bez względu na wiek lubi czasem wrócić do lat swojego dzieciństwa ( jest to z resztą udowodnione naukowo). Z czasem większość moich znajomych i rodziny dowiedziała się o mojej niezwykłej pasji i zaczęli obdarowywać mnie Pluszowymi Misiami z okazji różnych uroczystości. I w taki sposób stałam się posiadaczką chyba największej kolekcji Pluszowych Misiów na Dolnym Śląsku. Oczywiście z biegiem lat rozwój kolekcji musiał znacząco wyhamować, głównie ze względu na ograniczoną ilość miejsca w moim miejscu zamieszkania;) Cóż... życie...

Translate:
Well, it happened ... My collection has been opened and is growing today ... I've always had something of the nature of the collector. Before collecting stamps, postcards, images of saints, porcelain dolls, but none of these collections have not survived the test of time, in addition to Bears, of course :) The first and probably the most faithful person who from the outset to support this passion is my mom, who has always, as far as seek opportunities to support me in my passions. Today, however, admits that the Bears, however, it drew the most. I think it shows that every one of us, no matter what age likes to go back to the years of his childhood (the rest is scientifically proven). With time, most of my friends and family found out about my extraordinary passion and began to bestow me with the opportunity Bears plush different occasions. And that's how I've gotten to have her probably the largest collection of Teddy Bears in Lower Silesia. Of course, over the years the collection development had slowed down significantly, mainly due to the limited space in my place of residence ;) Well ... life ...

    Moją drugą wielką pasją jest sztuka, którą tworzę i obserwuję... Jakby spojrzeć na Misie z innej strony, wiele z nich stanowi swoiste małe dzieła sztuki. Dlatego ostatnimi czasu postanowiłam spróbować swoich sił w ich tworzeniu. W końcu tyle lat studiowałam anatomię tych małych misiów, że mam już spora wiedzę na ten temat. W "Misiowym Projekcie" pomaga mi moja mama, która z wykształcenia jest krawcową i jest moim wirtuozem maszyny :) Co z tego wyjdzie? Na pewno będziecie mogli ocenić sami na tym właśnie blogu :)

Translate:
 My other great passion is the art that I create and watch ... Bears like to look at from the other side, a lot of them are kind of small works of art. So the last time I decided to try their hand in their creation. After so many years studying the anatomy of these little bears that I have considerable knowledge of the subject. In "Misiowym Project" helps me to my mother, who trained as a seamstress and is a virtuoso my machine :) What will come of this? For sure you will be able to assess themselves on this very blog :) 

    Dziś chciałam podzielić się moją pasją z innymi ludźmi, z zwłaszcza, że dzisiejsza rzeczywistość stwarza w tym zakresie wiele możliwości. A może po prostu dlatego, że moje wewnętrzne dziecko w końcu dorosło do tego, żeby dzielić z innymi swoje zabawki.

Translate:
Today I wanted to share my passion with others, especially with the present reality in this area creates many opportunities. Or maybe just because my inner child finally grown up to this, to share with others their toys. 
    0 komentarze:

Prześlij komentarz

© Teddy Bears Place, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena